MCE Zorg is GGZ Goedgekeurd kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd
kwaliteitsstatuut ggz

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

In dit statuut vindt u o.a. informatie over de opbouw van een behandeling, betrekking van naasten gedurende de behandeling en lokale/regionale partners waarmee wordt samengewerkt.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: Steffie Lettink
BIG-registraties: 79065325925
Overige kwalificaties: Lid EMDR vereniging, systeemtherapeut i.o. Basisopleiding: Orthopedagoog
AGB-code persoonlijk: 94008982

Praktijk informatie 1

Naam praktijk: MCE Psychologie
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. KvK nummer: 59711833
Website: www.mce-zorg.nl AGB-code praktijk: 94057576

2. Werkzaam in:

de generalistische basis-ggz

3. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
type klachten, behandelvorm):
In mijn praktijk kunt u terecht vanaf een leeftijd van 12 jaar met de volgende problematiek:

 • Depressiviteit
 • Angst- en dwangklachten
 • Problemen in het contact met anderen
 • Negatieve gevoelens en gedachten over uzelf
 • Lichamelijke klachten waarvoor geen medische verklaring is gevonden

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren):

Medewerker 1

Naam: S.N. Lettink
BIG-registratienummer: 79065325925

Medewerker 2

Naam: A. Nienhuis
BIG-registratienummer: 99918236625

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

 • Huisartsenpraktijk(en)
 • Collegapsychologen en -psychotherapeuten
 • ggz-instellingen
 • Zorggroep(en)

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):

Huisartspraktijk:
Gezondheidscentrum Oost Gelre
Huisartsenpraktijk Richtershagen (Lichtenvoorde)

 • Collega psychologen:
  Dhr. A.J. Wissink BIG inschrijfnummer GZ-psycholoog: 09048975625
  Mw. N.M. Ridden BIG inschrijfnummer psychotherapeut 59050074116 Psychiater:
  Dhr. S.A.J. Disseldorp BIG inschrijfnummer psychiater: 29020649501
  GGZ-instelling: GG-net Doetinchem en GG-net Winterswijk
  Huisartsengroep Oost Achterhoek

Zorggroepen:
Zorgactief te Dinxperlo

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

 • Collega-psychologen:
  intervisie (waarin aandacht wordt besteed aan toestand diagnose en indicatiestelling, bespreking casussen, bespreking ROM resultaten, meducatuem beleid), consultatie, waarneming.
 • Huisartsen:
  wederzijdse consultatie mbt diagnose, behandelmogelijkheden en dergelijke.
 • Psychiater: consultatie mbt psychiatrisch onderzoek en medicamenteuze behandeling.
 • ssdRegionaal en lokaal Oncologie nazorg netwerk in de eerstelijns hulpverlening. Dit netwerk richt zich op samenwerking, kennisverbreding en toegankelijke zorg voor cliënten.
 • Lokale MDO's vanuit het zorgnetwerk, wanneer er vanuit onze organisatie of andere betrokkenen zorgen zijn over de cliënt en zijn of haar netwerk.

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

Bij dreigende crises wordt een vooraanmelding gedaan bij de GGZ-crisisdienst van Ggnet. Telefoonnummer: 088-9334400
In alle andere gevallen zoekt de cliënt en / of het systeem van de cliënt contact met de huisartsenpost Oost-Achterhoek. Telefoonnummer: 0900500900

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Ja, welke: met de crisisdienst van GGnet hebben we afspraken over GGZ-crisissituaties en een rechtstreekse aanmeldmogelijkheid. Met de huisartsenpost hebben we dergelijke afspraken voor WLZ-cliënten.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?

Ja

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is

ik upload mijn gecontracteerde verzekeraars op : www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden:
Ik upload het document/de documenten met de behandeltarieven, no-show voorwaarden en no- show tarief op : www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:

 • Intervisie
 • Visitatie
 • Bij- en nascholing
 • Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
 • De beroepscode van mijn beroepsvereniging
 • Ik upload het document met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van mijn beroepsgroep op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):

mw. Ankie Duimel
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Link naar website:

www.lkgz.nl 

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij Naam vervangend behandelaar:

Mw. A. Nienhuis

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:

Ja

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen).
De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose.
Upload van uw document met wachttijden voor intake en behandeling op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):

Een cliënt kan zich aanmelden via het contactformulier op de site of per telefoon. Binnen een werkdag wordt contact opgenomen met cliënt. De procedure wordt besproken en een verwijzing naar de website. Vervolgens volgt een intakegesprek, ROM vragenlijsten en dan een adviesgesprek. Bij de intake mag de cliënt kiezen om alleen te komen, of wanneer dat prettiger is, een vertrouwd persoon meenemen.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien
mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):

Ja

13. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door

Naam: Steffie Lettink

Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving
9401 gz-psycholoog, 1e lijn
Gespecialiseerde ggz: Geen

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?: Diagnostisch medewerker, indien gewenst.

Andere zorgverleners, betrokken bij de cliënt.
Bij sommige testen zijn informanten van belang, deze worden uitgenodigd, na uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.

14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door

Naam: Steffie Lettink

Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving
9401 gz-psycholoog, 1e lijn
Gespecialiseerde ggz: Geen

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is

Naam: Steffie Lettink

Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving
9401 gz-psycholoog, 1e lijn
Gespecialiseerde ggz: Geen

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

Aan het einde van de intake stel ik, samen met de cliënt de behandeldoelen op. Deze worden halverwege het traject geëvalueerd. Ook spreken we af volgens welke methodiek we gaan werken (EMDR, cgt, systeemgericht). De optie voor blended behandeling wordt altijd aangeboden (e-health platform Karify). Indien wenselijk, uitsluitend met schriftelijke toestemming van de cliënt, licht ik derden in over het beloop van de behandeling. Brieven over de cliënt (bijvoorbeeld afsluitbrief) worden altijd eerst gelezen en geaccordeerd door de cliënt.
Aanwezig bij de behandeling zijn, tenminste de cliënt zelf, maar indien gewenst ook derden, bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon of een familielid. Deze aanwezigheid kan gericht zijn op steun voor de cliënt, maar ook op behandeling van de relatie.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

Aan het begin en het einde van elke behandeling doen we een ROM-meting waarmee de toe- of afname van de klachten in kaart worden gebracht. Halverwege en aan het einde van elk behandeltraject evalueren we de behandeldoelen. Waar wenselijk, worden ook andere vragenlijsten afgenomen.
Ook wordt de cliënt halverwege en aan het einde van de behandeling benaderd voor de afname CQI- AMB, gericht op de kwaliteit van de behandeling (bejegening, samen beslissen, bereikbaarheid, uitvoering van de behandeling en totale beoordeling).
Aan het einde van de behandeling wordt de cliënt gevraagd op Zorgkaart Nederland de behandelaar te evalueren.

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):

Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:

Elke vierde afspraak wordt geëvalueerd. En tenminste eens per drie maanden.

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:

Wanneer een behandeling wordt afgesloten, meet ik de cliënttevredenheid met de CQ-index. En ik sta als zorgverlener op www.zorgkaartnederland.nl

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:

Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:

Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer.Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja

16. Omgang met patiëntgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:

Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materieële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materieële controle):

Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patieënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:

Ja

 

III. Ondertekening

Naam: Steffie lettink
Plaats: Lichtenvoorde
Datum: 09-12-2019

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:

Ja

MCE Zorg is ISO 9001 gecertificeerd

ISO 9001 Certificering

Wij zijn tevens een ISO 9001 goedgekeurde zorg organisatie
Geef je mening over MCE Zorg

Geef je mening

We vinden het plezierig als je jouw ervaring met ons deelt.
Klachtenregeling MCE Zorg

Klachtenregeling

We hebben een klachtenregeling voor als je niet tevreden bent.

Staat voor

 • een respectvolle houding
 • maakt beloftes waar
 • in dialoog met de cliënt
 • een vraaggerichte oplossing

Wij zijn ISO 9001 gecertificeerd

Werkgebied

 • Oost Gelre
 • Winterswijk
 • Doetinchem
 • Bronckhorst
 • Aalten
 • Montferland
 • Oude IJsselstreek
 • Berkelland